Menu Luk

1.1 Selskabets navn er Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.
1.2 Frederikssund Lystbådehavn, i det følgende kaldet “havnen”, er et andelsselskab med begrænset ansvar for andelshaverne.
Selskabet har hjemsted i Frederikssund kommune.

§ 2
Formål

2.1 Havnens formål er drift af lystbådehavn i Kalvøbugten i Frederikssund med havneanlæg, optagning, vinteropbevaring, søsætning og formidling af service, som er nødvendige for driften.
2.2 Havnen ejer de i vandet byggede værker samt de på land, ligeledes af havnen anskaffede an- læg og bygninger.
Jordarealerne, der benyttes af havnen, ejes af Frederikssund kommune og er stillet til rådighed af denne i henhold til kontrakt indgået mellem kommunen og havnen.

§ 3
Kapitalforhold

3.1 Havnens kapital og aktiver tilvejebringes fortrinsvis ved optagelse af indskud fra andelshavere og om nødvendigt med ekstra indskud fra andelshaverne samt ved lån.
3.2 Andelshavere skal være aktive fritidssejlere og medlem af en sejlklub, organiseret under Dansk Sejlunion.
Andelshavere er forpligtet til at oplyse om klubmedlemskabet og på forlangende – over for havnen – at forevise medlemsbevis samt kvittering for betaling af kontingent.
3.3 Andelens værdi fastsættes på den årlige generalforsamling jfr. § 12.

§ 4
Andelsbeviset

4.1 Ved køb af en andel udstedes en kvittering, og købet registreres i havnens administrationssystem.
4.2 Andelsbeviset kan udskrives fra havnens hjemmeside.

§ 5
Andel

5.1 Hvert andelsbevis med dertil knyttede andel giver ret til tildeling af 1 havneplads.
5.2 Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sin andel, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til havnen, der herefter formidler videresalg af andelen med rettigheder og forpligtelser.
5.3 Havnen formidler den pågældende andel til den fastlagte pris. Havnen kan i forbindelse med formidling beregne sig et gebyr. Andelshaver hæfter for forpligtelsen, indtil andelen er overdraget til ny andelshaver.
5.4 Når havnen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse med ønske om at afhænde sin andel, skal havnen senest efter 3 uger give den andelshaver, som ønsker at overdrage sin andel, meddelelse om havnen ønsker at formidle salget.
5.5 Såfremt havnen ikke ønsker at formidle salget, kan andelshaveren selv varetage dette. Selve salget skal dog altid gennemføres ved havnens mellemkomst. Prisen for andelen må ikke overstige den på generalforsamlingen fastsatte andelsværdi.
5.6 Bestyrelsen er berettiget til ikke at acceptere salg eller over-dragelse af andel til en bådejer, hvis denne vil anvende havnens faciliteter til en båd af sådan størrelse og karakter, at bestyrelsen skønner at havnens faciliteter ikke kan anvendes.
5.7 De anførte regler om overdragelse af andele gælder i alle tilfælde også, når andele skal realise- res gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individualforfølgning.
5.8 Overdragelse af andel til ægtefælle og/eller livsarvinger kan dog i alle tilfælde finde sted, når der gives havnen skriftlig meddelelse herom. Overdragelse skal ske ved havnens mellemkomst.
5.9 Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til – uanset vente- liste – at leje pladsen for den udlejningssæson, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd, og i øvrigt accepterer de for pladsen gældende lejevilkår. Efter udløbet af denne periode har køber fortrinsret til køb af pladsen uanset venteliste.
5.10 Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til – uanset vente- liste – at købe andelen.
5.11 Ved salg af andele fradrages eventuelle skyldige beløb til havnen inden udbetaling til sælger.

§ 6
Havneplads

6.1 En andelshaver, anvises en plads i havnen og har ret til denne, så længe bådens størrelse betinger det. Bestyrelsen kan dog bestemme, at andelshaveren skal flytte til en anden plads, når forholdene kræver det, og bestyrelsen kan anvise en for helheden mere hensigtsmæssig plads under hensyn til bådens størrelse. Skyldes flytningen midlertidig anskaffelse af en mindre båd, har vedkommende ret til at få anvist den første ledige større plads, når en større båd anskaffes.
6.2 Andelshaverne har ret til indbyrdes at bytte pladser med dertil hørende andelsbeviser. Pladsbytte skal dog godkendes af havnen, der kun kan nægte et pladsbytte, såfremt væsentlige hensyn for helheden taler imod.

§ 7
Udlejning

7.1 En andelshaver er berettiget til at lade pladsen udleje for 1 år ad gangen. Anmeldelse sker skriftligt til havnen inden den 1. april i den sæson, hvor pladsen ønskes udlejet. Havnen forestår udlejning til den, der står først på den af havnen oprettede venteliste for interesserede lejere. Er meddelelse om udlejning ikke modtaget rettidigt, kan havnen udleje pladsen efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen. Andelshaveren er ikke berettiget til selv at leje pladsen ud.
7.2 Lejeafgiften opkræves af havnen og godtgøres andelshaveren efter regler fastlagt af bestyrelsen. Uanset udlejning hæfter andelshaveren for selskabsafgiften.
7.3 Lejen fastsættes af bestyrelsen og fremgår af havnens prisliste. Havnen kan opkræve et gebyr for at forestå udlejning.
7.4 En andelshaver kan højst udleje sin plads for en sammenhængende periode af 3 år.
7.5 Benytter andelshaveren ikke selv pladsen og er pladsen ikke udlejet, har havnen ret til at disponere over pladsen.

§ 8
Forsikring

8.1 Andelshavere er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin båd, dækkende såvel person- skade som tingskade.
8.2 Andelshavere er forpligtet til at oplyse om forsikringen og på forlangende – over for havnen at forevise forsikringspolice samt vilkår tillige med præmiekvittering.

§ 9
Hæftelse, underskud, pantsætning

9.1 Andelshavere er andelsberettiget i forhold til andelsbevisets forholdsmæssige del af den i § 3.1. anførte andelskapital.
9.2 For havnens forpligtelser hæfter alene havnens formue, således at andelshaverne ikke person- ligt hæfter for havnens gældsfor-pligtelser samt eventuelle underskud.
Andelshaverne hæfter med ovenstående begrænsninger overfor myndighederne i det omfang, der måtte blive forlangt andelsselskabets ophør, fjernelse af havneanlæggene eller lignende.
9.3 Andele kan ikke underkastes kreditorforfølgning ligesom en andelshavers kreditorer ikke kan disponere over en tildelt plads.

§ 10
Eksklusion

10.1. Såfremt en andelshaver groft overtræder bestemmelserne i havnens vedtægter eller ordensreglement, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse.
10.2. Det samme gælder, såfremt en andelshaver på trods af en rykkerskrivelse fortsat er i restance til havnen.
10.3. Eksklusion kan dog ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde.
10.4. En ekskluderet andelshaver er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende under sagens behandling er berettiget til at være til stede og udtale sig.
10.5. Såfremt den ekskluderede andelshaver giver skriftlig tilladelse hertil, kan det inddragne andelsbevis af bestyrelsen afhændes til anden side, inden den ordinære generalforsamling har været afholdt.
10.6. Efter generalforsamlingen skal den ekskluderede sælge sin andel i overensstemmelse med reglerne i § 5.

§ 11
Generalforsamling

11.1 Havnens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i tidsrummet mellem den 15. november og den 15. december.
11.2 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver.
Andelshavere kan tilkendegive at de er indforstået med at indkaldelse og materiale alternativt fremsendes via e-mail.
11.3 Indkaldelse skal indeholde tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse, en dagsorden med emner der ønskes behandlet, samt regnskab for det forløbne år. Kun punkter og forslag angivet i indkaldelsen kan tages under afstemning.
11.4 Forslag fra andelshaverne skal, for at kunne behandles af generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. november

§ 12

12.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.   
2. Bestyrelsens beretning om havnens virksomhed i det forløbne år.   
3. Forelæggelse af havnens reviderede årsregnskab til godkendelse.   
4. Behandling af indkomne forslag.   
5. Bestyrelsens orientering om, samt fastsættelse af værdien af andele og størrelsen af afgifter, administrationsgebyrer, herunder eventuelle ekstraordinære indskud og afgifter.   
6. Bestyrelsens orientering om budget for det kommende regnskabsår   
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af eksterne og interne revisorer.   
9. Eventuelt.

§ 13

13.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en general-forsamling, formanden, et flertal af bestyrelsen, eller mindst 10% af andelshavere anmoder herom. Anmodningen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære general-forsamling.
13.2 Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt eller per e-mail, jævnfør § 11.2, til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse. Varslet er som til en ordinær generalforsamling.
13.3 Indkaldelsen skal foruden tid og sted mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsagen til indkaldelsen med et eventuelt forslag.

§ 14

14.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.
14.2 Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, med mindre formanden, dirigenten, et flertal af bestyrelsen eller 10 andelshavere forlanger skriftlig afstemning

§ 15
15.1 En andelshaver har en stemme pr. andel uanset andelens størrelse.
15.2 Enhver andelshaver, der ikke er i restance til havnen, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling.
15.3 Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst udover sin egen andel kan afgive stemme for 1 andelshaver. På fuldmagten skal angives navn, adresse og plads nummer såvel for den andelshaver, der giver fuldmagt som for den andelshaver som fuldmagten gives til.

§ 16
16.1 På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforslag, der fremkommer til lovligt stillede forslag.
16.2 De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal. Ved stemmeflertal forstås i disse Vedtægter, at mere end 50 % af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen kan sende et således bortfaldet forslag til urafstemning.
16.3 Der laves referat af generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten samt formand for bestyrelsen. Referatet gøres tilgængeligt for andelshaverne.

§ 17
Bestyrelse

17.1 Havnen ledes af bestyrelsen, der består af en formand og 5 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer vælges af general-forsamlingen. Frederikssund Sejlklub udpeger 1 medlem.
17.2 Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne således: I lige år vælges formanden og 2 medlemmer. I ulige år vælges øvrige 2 medlemmer.
17.3 Frederikssund Sejlklub bestemmer selv, hvor lang tid det af dem udpegede medlem skal sidde i bestyrelsen.
17.4 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
17.5 På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter og 2 interne revisorer for en periode på 2 år. En suppleant indtræder i det afgående medlems plads og sidder valgperioden ud. Såfremt formanden afgår indenfor valgperioden, suppleres han af næstformanden til førstkommende ordinære generalforsamling.
17.6 Bestyrelsesmedlemmer skal bortset fra det af Frederikssund Sejlklub udpegede være andelshavere.

§ 18
18.1 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og se- kretær.
18.2 Det af Frederikssund Sejlklub udpegede medlem indgår i bestyrelsesarbejdet som menigt medlem på lige fod med de øvrige og med stemmeret på bestyrelsesmøderne.
18.3 Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.
18.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer blandt hvilke formanden er til ste- de. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
18.5 Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog dækkes dokumenterede udgifter, der følger med hvervet.
18.6 Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til havnens drift.
18.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds.
18.8 Der udfærdiges for hvert bestyrelsesmøde et referat, der er tilgængeligt for andelshaverne.

§ 19
Tegning af andelsselskabet

19.1 Formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening tegner andelsselskabet, herunder ved pantsætning og salg af fast ejendom.
19.2 Den samlede bestyrelse meddeler prokura og træffer samtidig bestemmelse om dens omfang.

§ 20
Ordensreglement

20.1 Bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement for havnen og sørger herunder for, at det til enhver tid gældende ordensreglement er tilstillet de relevante myndigheder til godkendelse.

§ 21
Regnskab/revision

21.1 Havnens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 22
22.1 Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne for god regnskabsskik. De eksterne revisorer udarbejder og reviderer årsregnskabet, samt udfører løbende revision. De interne revisorer foretager kritisk kontrol af bilag og beholdninger. De har til enhver tid uanmeldt adgang til regnskaberne.
22.2 Revisionen udfærdiger revisionsprotokollat, der er tilgængeligt for andelshaverne.

§ 23
Vedtægtsændringer m.v.

23.1 Til vedtagelse om forslag om ændring af havnens vedtægter eller ændringer af andelsindskud kræves, at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af andelshavernes stemmer.
23.2 Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling.
23.3 På sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
23.4 Frederikssund kommune orienteres om stedfundne vedtægtsændringer.

§ 24
Opløsning

24.1 Til opløsning af havnen kræves, at mindst 3/4 af andelshaverne på 2 med 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. Denne bestemmelse kan kun ændres med det i denne paragraf anførte flertal, på den i første stykke anførte måde.
24.2 Ved opløsning af havnen udloddes den seneste af generalforsamlingen fastsatte værdi af ind- skuddet. Udlodningen kan først finde sted, når hæftelsen i paragraf 9.2 stk. 2 er opfyldt, og et eventuelt herefter værende overskud hensættes til et fond til støtte af sejlsportsformål i Frederikssund og/eller på Roskilde eller Isefjord.

§ 25
Revisionsbestemmelse

Således vedtaget på Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.`s stiftende generalforsamling den 4. februar 1969, senere ændret ved generalforsamling af 28-11-1972, 30-11-1977, 7-12-1988, 22-11-1992, 9-12-2010 og 5-12-2019.